ගම්පෙරළිය තුන්වන අදියර ලබන මස මුල සිට ඇරඹේ

 ඡායාරූපය:

ගම්පෙරළිය තුන්වන අදියර ලබන මස මුල සිට ඇරඹේ

ගම්පෙරළිය තුන් වන අදියරේ ව්‍යාපෘති මඟින් ස්වයං රැකියාලාභීන් සවිබල ගන්වන බව රජය ප‍්‍රකාශ කරයි.

ග‍්‍රාමීය මට්ටමේ පවතින විවිධ සංවිධාන ශක්තිමත් කිරිමත් මෙහි අරමුණකි. සෑම ආසනයකටම තවත් රුපියල් ලක්ෂ දහසක් අමතරව වෙන්කරන බවත් මේ වනවිට රුපියල් ලක්ෂ තුන් දහස බැඟින් සෑම ආසනයකටම ලබාදී ඇති බවත් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ජේ සී අලවතුවල මහතා සඳහන් කළේය.