සර්ව ආගමික සහ සර්ව පාක්ෂික සමුළුව හෙට පාර්ලිමේන්තුවේදී

 ඡායාරූපය:

සර්ව ආගමික සහ සර්ව පාක්ෂික සමුළුව හෙට පාර්ලිමේන්තුවේදී

වර්තමානයේ රට තුළ උද්ගතව පවතින තත්ත්වය පිළිබඳව වහාම අව‍ධානය යොමු කිරීම පිණිස ජාතික ආගමික සංහිදියාව සඳහා වන පාර්ලිමේන්තු විශේෂ කාරක සභාව විසින් කැඳවනු ලබන සර්ව ආගමික සහ සර්ව පාක්ෂික සමුළුව හෙට (26) පස්වරු 3.00ට පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා තිබේ.