කටුනායක ගුවන්තොටුපොළ ඉදිරිපිට මාර්ගය වසා දැමේ

 ඡායාරූපය:

කටුනායක ගුවන්තොටුපොළ ඉදිරිපිට මාර්ගය වසා දැමේ

කටුනායක ගුවන්තොටුපොළ ඉදිරිපිට මාර්ගය මේ වන විට තාවකාලිකව වසා දමා තිබේ.

ගුවන්තොටුපොළ පිටත රථ ගාලේ සැක කටයුතු මෝටර් රථයක් පරීක්ෂා කිරීම නිසා මෙම ක්‍රියාමාර්ගය ගෙන ඇති බව ආරංචිමාර්ග පවසයි.