23 වැනිදා හදිසියේ පාර්ලිමේන්තුව කැඳවයි

 ඡායාරූපය:

23 වැනිදා හදිසියේ පාර්ලිමේන්තුව කැඳවයි

රටේ මේ වන විට උද්ගතව ඇති තත්ත්වය හේතුවෙන් ලබන බදාදා (23) හදිසියේ පාර්ලිමේන්තුව කැඳවීමට තීරණය කර ඇති බව කතානායක කාර්යාලය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසයි.