20,21,22 යන තෙදින පුරා විශේෂ දුම්රිය වාර

 ඡායාරූපය:

20,21,22 යන තෙදින පුරා විශේෂ දුම්රිය වාර

සිංහල හා හින්දු අලුත් අවුරුද්ද සැමරීමට ගම්බිම් බලා ගිය ජනතාවට නැවත සිය රාජකාරී කටයුතු සඳහා වාර්තා කිරීමට විශේෂ දුම්රිය ගමන්වාර රැසක් ක්‍රියාත්මක කර තිබේ. ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ නිවේදනයට අනුව ලබන 20, 21, 22 යන තෙදින පුරා පහත සඳහන් ආකාරයට මෙම විශේෂ දුම්රිය සේවාව ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතය.

අප්‍රේල් 20

* මරදාන දුම්රිය ස්ථානයෙන් පිටත් වීම පෙ.ව. 10:00ට - මාතරට ලඟාවීම ප.ව. 1:15
* මාතර දුම්රිය ස්ථානයෙන් පිටත් වීම ප.ව.3.00ට - මරදානට ලඟාවීම ප.ව. 6:30

අප්‍රේල් 21

* මරදාන දුම්රිය ස්ථානයෙන් පිටත් වීම ප.ව. 6:55 - මාතරට ලඟාවීම ප.ව. 10:00
* කොළඹ කොටුව දුම්රිය ස්ථානයෙන් පිටත් වීම ප.ව. 7:00ට - බදුල්ලට ලඟාවීම පසුදින අලුයම 5:10
* බදුල්ල දුම්රිය ස්ථානයෙන් පිටත් වීම ප.ව. 7:30ට - කොළඹ කොටුවට ලඟාවීම පසුදින අලුයම 5:35
* කොළඹ කොටුව දුම්රිය ස්ථානයෙන් පිටත් වීම ප.ව. 6:00ට - කන්කසන්තුරෙයිට ලඟාවීම පසුදින අලුයම 12:50
* කන්කසන්තුරෙයි දුම්රිය ස්ථානයෙන් පිටත් වීම ප.ව. 7:15ට - කොළඹ කොටුවට ලඟාවීම පසුදින අලුයම 2:25
* මරදාන දුම්රිය ස්ථානයෙන් පිටත් වීම පෙ.ව. 9:00ට - බෙලිඅත්තට ලඟාවීම ප.ව. 12:45
* බෙලිඅත්ත දුම්රිය ස්ථානයෙන් පිටත් වීම ප.ව.1:15ට - කොළඹ කොටුව හරහා රඹුක්කනට ලඟාවීම ප.ව. 7:10

අප්‍රේල් 22

* මාතර දුම්රිය ස්ථානයෙන් පිටත් වීම පෙ.ව. 5:45ට - මරදානට ලඟාවීම පෙ.ව. 8:40
* මහනුවර දුම්රිය ස්ථානයෙන් පිටත් වීම පෙ.ව. 4:35ට - කොළඹ කොටුවට ලඟාවීම පෙ.ව. 7:20