අලුත් අවුරුදු ක්‍රීඩා දෙකක නම් වෙනස් කරන්නැයි ඉල්ලීමක්

අලුත් අවුරුදු ක්‍රීඩා දෙකක නම් වෙනස් කරන්නැයි ඉල්ලීමක්

අලුත් අවුරුදු ක්‍රීඩා සංවිධානය කිරීමේදී ආබාධිත පුද්ගලයන්ට අපහාසයක් වන වචන භාවිත කිරීමෙන් වළකින ලෙස ඊයේ (11) නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ආබාධ සංවේදී උද්දේශන කණ්ඩායම නැමැති සංවිධානය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටී.

අලුත් අවුරුදු ක්‍රීඩාවලදී කණාමුට්ටිය බිඳීම, අන්ධයාට කිරි කැවීම වැනි ක්‍රීඩා එම නම්වලින් හැඳින්වීම නිසා එම ආබාධවලින් පෙළෙන්නන් අපහසුතාවට පත්වන බැවින් එම නම් වෙනස් කරන ලෙස එම සංවිධානය ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී.

මාතෘකා