යාපනය සරසවියට හින්දු සංස්කෘතික පීඨයක්

 ඡායාරූපය:

යාපනය සරසවියට හින්දු සංස්කෘතික පීඨයක්

යාපනය විශ්වවිද්‍යාලය සඳහා වෙනම හින්දු සංස්කෘතික පීඨයක් ස්ථාපිත කිරීමට තීරණය වී තිබේ.

යාපනය විශ්වවිද්‍යාලයේ මහාචාර්ය රාමනාදන් මහතා 1978 වසරේදී කළ ඉල්ලීමකට අනුව 2011 වසරේදී ඊට අනුමැතිය ලැබී තිබුණද එය මේ දක්වා ක්‍රියාත්මක නොවීය. ෙඅමාත්‍ය රවුෆ් හකීම් මහතා සමඟ කළ සාකච්ඡාවකින් පසුව යාපනය විශ්වවිද්‍යාලය සඳහා හින්දු සංස්කෘතික පීඨයක් පිහිටුවීමට තීරණය කර තිබේ. ඒ අනුව ඉදිරි කාලයේදී එම හින්දු සංස්කෘතික පීඨය යාපනය විශ්වවිද්‍යාලයේදී ආරම්භ වන අතර එහිදී හින්දු සංස්කෘතිය පිළිබඳව විශේෂ උපාධියක් හා සාමාන්‍ය උපාධියක් හැදෑරීමට සිසුන්ට අවස්ථාව සැලසේ.

[රසුල දිල්හාර ගමගේ]

මාතෘකා