පරිසර හා ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශ වැය ශීර්ෂ විවාදයට - ජනපති සභා ගැබට පැමිණෙයි

 ඡායාරූපය:

පරිසර හා ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශ වැය ශීර්ෂ විවාදයට - ජනපති සභා ගැබට පැමිණෙයි

ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා මීට සුළු මොහොතකට පෙර පාර්ලිමේන්තු සභා ගර්භයට පැමිණ තිබේ.

ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය සහ මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්‍යාංශය යන අමාත්‍යාංශවල වැයශීර්ෂ අද (04) විවදයට ගැනේ. වැයශීර්ෂ විවාදයට ගැනෙන අතර තුර ජනාධිපතිවරයා සභාවට පැමිණි අතර විවාදයට සවන් දෙමින් සභාවේ රැඳී සිටියි.