කාන්තා රැකියා ප්‍රවර්ධනයට රජයෙන් නව වැඩපිළිවෙළක්

 ඡායාරූපය:

කාන්තා රැකියා ප්‍රවර්ධනයට රජයෙන් නව වැඩපිළිවෙළක්

කාන්තාවන් අතර කාර්මික හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන සහ පුහුණු ක්ෂේත්‍රයේ රැකියා පහසුකම් ප්‍රවර්ධනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් 'ප්ලෑන් ඉන්ටර්නැෂනල් ඕස්ට්‍රේලියා' ආයතනය සමඟ ගිවිසුමකට එළඹීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමි ව තිබේ.

විද්‍යා, තාක්ෂණ, පර්යේෂණ, නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු සහ කන්ද උඩරට උරුමය පිළිබඳ අමාත්‍ය සරත් අමුණුගම මහතා විසින් පසුගියදා (11) එම යෝජනාව කැබ්නට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කෙරිණි.

කාර්මික, වෘත්තීය අධ්‍යාපන සහ පුහුණු ක්ෂේත්‍රයේ කාන්තා පුහුණුලාභීන් අතර ස්වයං රැකියා ප්‍රවර්ධනය කිරීම, මෙතෙක් පුරුෂයින්ට පමණක් සීමා වී පවතින රැකියා ක්ෂේත්‍ර සඳහා කාන්තාවන් යොමු කිරීම සහ නැඟී එන රැකියා අවස්ථා සඳහා කාන්තා ප්‍රවේශය පුළුල් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය පහසුකම් සැපයීම මෙම ක්‍රියාවලියෙන් අපේක්ෂා කෙරෙයි.

ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 3ක ප්‍රදානයක් මේ සඳහා ලබා දීමට එකඟතාව පළ කර තිබේ.

[තියේෂා ද සිල්වා ]

මාතෘකා