ශ්‍රී ලංකාවේ අධ්‍යාපනය ඉහළ නැංවීමට ලෝක බැංකු ආධාර යටතේ ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 100ක්

 ඡායාරූපය:

ශ්‍රී ලංකාවේ අධ්‍යාපනය ඉහළ නැංවීමට ලෝක බැංකු ආධාර යටතේ ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 100ක්

මෙරට අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ සංවර්ධනය උදෙසා අධ්‍යාපන නවීකරණ ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට සහනදායී ණය පදනම මත ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 100ක් ප්‍රදානය කිරීමට ලෝක බැංකුව එකඟ වී තිබේ.

2018-2024 කාල සීමාව තුළ මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතය. ඒ අනුව, ප්‍රාථමික හා ද්විතීයික අධ්‍යාපනයේ ගුණාත්මකභාවය ඉහළ නැංවීම යටතේ, විෂයමාලා නවීකරණය හා විවිධාංගීකරණයටත්, ගුරු සංවර්ධනයටත්, පාසල් පද්ධතියේ ගුණාත්මකභාවය තක්සේරුකරණයටත්, පාසල් නඟාසිටුවීමේ වැඩසටහන බලගැන්වීමටත්, අධ්‍යාපන නායකත්වය හා කළමනාකරණය දියත් කිරීමටත්, අධ්‍යාපනය තුළින් සමාජ සාධාරණත්වය හා අන්තර්කරණය ප්‍රවර්ධනය කිරීමටත් අදාළව සැලසුම් කළ වැඩසටහන් හා ක්‍රියාමාර්ග ඉදිරි වසර පහ තුළ ක්‍රියාවට නැංවීමට කටයුතු යොදා තිබේ. මෙම ව්‍යාපෘතිය අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය හා ඊට අදාළ ජාතික මට්ටමේ අනෙකුත් ආයතන හා පළාත් අධ්‍යාපන ‍ආයතනවල සහයෝගීත්වයෙන් ක්‍රියාත්මක කෙරේ.

මාතෘකා