ගම්පෙරලිය මගින් ලබා දෙන මුදල් ශ්‍රීලංකා නිදහස් පක්ෂයේ අමාත්‍යවරුන්ටත් ලැබුනා - කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය

 ඡායාරූපය:

ගම්පෙරලිය මගින් ලබා දෙන මුදල් ශ්‍රීලංකා නිදහස් පක්ෂයේ අමාත්‍යවරුන්ටත් ලැබුනා - කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය

ගම්පෙරලිය මගින් ලබා දෙන මුදල් ශ්‍රීලංකා නිදහස් පක්ෂයේ අමාත්‍යවරුන්ට ලැබුනා. ඒවා අපිට දුන්නේ නැහැ කියන කාරණය අසත්‍යයක් යැයි කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා පවසයි.

මාතෘකා