ඌවේ ඉඩම් බලෙන් පැවරීමේ සූදානමක් නැහැ මහවැලි අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්

 ඡායාරූපය:

ඌවේ ඉඩම් බලෙන් පැවරීමේ සූදානමක් නැහැ මහවැලි අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්

මහවැලි කලාපය අයත් ඌව, වෙල්ලස්ස සහ බින්තැන්න ප්‍රදේශය තුළ උක් වගාවට සහ බිබිල සීනි කර්මාන්ත ශාලාව ඉදිකිරීම වැනි විශාල ආයෝජනයක් සඳහා ඉඩම් වෙන් කිරීම සම්බන්ධයෙන් එහි වෙසෙන ජනතාව කැමැත්ත පළ කර සිටින බව මහවැලි අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් සරත් චන්ද්‍රසිරි විතාන මහතා පැවසීය.

දැනට මාසයකට පෙර ඌව, වෙල්ලස්ස සහ බින්තැන්න ප්‍රදේශයේ ජනතාව 1700ක පමණ පිරිසක් මෙම ප්‍රදේශවල මෙවැනි ආයෝජන කිරීම සම්බන්ධයෙන් ප්‍රසාදය පළ කරමින් සහයෝගය ලබා දී තිබේ. එයට පන්සල්වලින් පල්ලිවලින් සහ ප්‍රදේශවාසී ජනතාව සහයෝගය පළ කර ඇති බවත් ජනරාල් සරත් චන්ද්‍රසිරි විතාන මහතා කියා සිටියේය.

මේ සඳහා කැබිනට් අනුමැතිය ද ලැබී ඇති බවත් කියා සිටි ඒ මහතා ගොවීන්ට එම අදාළ සමාගම වන්දි ලබා දීමට කැමැත්ත පළ කර ඇති බව ද කීය. කැළෑවට කොටු වී සිටින ජනතාවක් සිටින මේ ප්‍රදේශය සිටින ජනතාවට මෙවැනි ආයෝජනයන් නිසා එම ප්‍රදේශ සංවර්ධිත ප්‍රදේශ වන බවත් හෙතෙම කීය.

[මානෙල් පුෂ්ප කුමාරි]

මාතෘකා