ලෝක ළමා දිනය

 ඡායාරූපය:

ලෝක ළමා දිනය

ඡායා[විමල් කරුණාතිලක]

මාතෘකා