ආණ්ඩුවේ ප්‍රධාන සංවිධායක - එස්. බී

 ඡායාරූපය:

ආණ්ඩුවේ ප්‍රධාන සංවිධායක - එස්. බී

ආණ්ඩු පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක වශයෙන් මහාමාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන අමාත්‍ය එස්.බී. දිසානායක මහතා ඊයේ (08) දිනයේ සිට පත් කර තිබේ.

ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ඊට අදාළ ලිපිය අමාත්‍යවරයාට ලබා දී ඇති අතර ඒ අනුව ඊයේ සිට ඔහු සිය ධුරයේ වැඩ බාර ගත්තේය.

මාතෘකා