පාසල් සිසුන්ට වවුචර් වෙනුවට යළිත් නිල ඇඳුම් ලබාදීමට පියවර

 ඡායාරූපය:

පාසල් සිසුන්ට වවුචර් වෙනුවට යළිත් නිල ඇඳුම් ලබාදීමට පියවර

පාසල් සිසුන්ට වවුචර් වෙනුවට යළිත් නිල ඇඳුම් රෙදි ලබාදීම පිළිබඳ අධ්‍යයනයක් ආරම්භ කර ඇති බව අධ්‍යාපන හා උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය පවසයි.

වවුචර් ක්‍රමය වෙනස් කොට සිසුන්ට යළි ත් නිල ඇඳුම් රෙදි ලබා දෙන ලෙස ලැබුණු ඉල්ලීම් රැසක් සලකා බැලීමෙන් අනතුරුව මේ පියවර ගත් බව අධ්‍යාපන හා උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ ලේකම් පත්මසිරි ජයමාන්න මහතා සඳහන් කරයි. අධ්‍යයනය සඳහා අමාත්‍යංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් කිහිපදෙනෙකු පත් කර ඇති බවත් කඩිනමින් අදාළ තීරණ ලබාදෙන ලෙස ඔවුන්ට උපදෙස් දී ඇති බවත් ලේකම්වරයා වැඩිදුරටත් පවසයි.

මාතෘකා