නාවලපිටියේ සුළඟින් 60 දෙනෙක් අවතැන්

 ඡායාරූපය:

නාවලපිටියේ සුළඟින් 60 දෙනෙක් අවතැන්

දැඩි සුළං සහිත තත්ත්වය නිසා නාවලපිටිය ප්‍රදේශයේ වතු නිවාස 14 කට අලාභහානි වීම හේතුවෙන් පුද්ගලයින් 60 දෙනෙක් පමණ අවතැන් වී තිබේ.

නාවලපිටිය පොලිස් බල ප්‍රදේශයට අයත් නාවලපිටිය කැටඹුලාව ප්‍රදේශයට 28 වන දා රාත්‍රියේ පැවති දැඩි සුළඟ සහිත කාලගුණික තත්ත්වය නිසා කැටඹුලාව තේ වතුයායේ පුදුකාඩු ප්‍රදේශයේ වතු ලැයින් කාමර 14ක සෙවිලි තහඩු සුළඟට ගසාගෙන යෑම නිසා එම නිවාසවලට හානි සිදු වී ඇත.

එම තත්ත්වය නිසා එම නිවාසවල පදිංචිව සිටි පවුල් 14 කට අයත් පුද්ගලයින් 60දෙනෙක් එම වතුයායේ අංක දෙකප්‍රදේශයේ දෙමළ විද්‍යාලයේ තාවකාලිකව රඳවා තැබීමට පියවර ගෙන තිබේ.

එම පිරිස සඳහා පිසූ ආහාර ලබා දීමට මහනුවර දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ එකකය හා වතු පාලන අධිකාරිය පියවර ගෙන තිබේ.

හානි වු නිවාස අලුත්වැඩියා කිරීම සම්බන්ධව මෙතෙක් පියවරක් ගෙන නොමැත.

එම තත්ත්වය නිසා එම නිවාසවල පදිංචිව සිටි පවුල් 14 කට අයත් පුද්ගලයින් 60දෙනෙක් එම වතුයායේ අංක දෙකප්‍රදේශයේ දෙමළ විද්‍යාලයේ තාවකාලිකව රඳවා තැබීමට පියවර ගෙන තිබේ.

එම පිරිස සඳහා පිසූ ආහාර ලබා දීමට මහනුවර දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ එකකය හා වතු පාලන අධිකාරිය පියවර ගෙන තිබේ.

හානි වු නිවාස අලුත්වැඩියා කිරීම සම්බන්ධව මෙතෙක් පියවරක් ගෙන නොමැත.

සටහන - සේයා [චන්දන ජයවීර]

මාතෘකා