කාලගුණයෙන් පීඩාවට පත් දරුවන්ට අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයෙන් නිලඇඳුම්-පොත්-බෑග්-සපත්තු

 ඡායාරූපය:

කාලගුණයෙන් පීඩාවට පත් දරුවන්ට අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයෙන් නිලඇඳුම්-පොත්-බෑග්-සපත්තු

පවතින කාලගුණ තත්ත්වයෙන් පීඩාවට පත් පාසල් දරුවන් පිළිබඳ දැනුම්දීම සඳහා ක්ෂණික දුරකථන අංකයක් හඳුන්වා දීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය කටයුතු කර ඇත.

ඒ සමග මෙවර අගෝස්තු මාසයේ පැවැත්වීමට නියමිත අපොස උසස්පෙළ හා 5 ශ්‍රේණියේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට පෙනී සිටින සිසුන්ගේ විනාශයට පත් වූ පාසැල් පොත් නැවත කඩිනමින් ලබාදීමටද අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය අවධානය යොමු කර ඇත.

ආපදාවට පත් ප්‍රදේශවල පාසැල් දරුවන්ගේ නිලඇඳුම්, පොත්පත්, බෑග්, සපත්තු ආදිය විනාශ වී ඇත්නම් 1988 යන අංකය අමතා ඒ සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කළ හැකි බව ඊයේ (21) එම අමාත්‍යංශය නිවේදනය කර සිටියේය.

මාතෘකා