කාදර් මස්තාන්ගෙන් හින්දු කටයුතු ඉවත් කරයි

 ඡායාරූපය:

කාදර් මස්තාන්ගෙන් හින්දු කටයුතු ඉවත් කරයි

හින්දු කටයුතු විෂය කාදර් මස්තාන් නියෝජ්‍ය ඇමැතිවරයාගේ විෂය පථයෙන් ඉවත් කරන බව ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය දැනුම් දී තිබේ.

පසුගියදා නව නියෝජ්‍ය සහ රාජ්‍ය ඇමැතිවරුන් හත් දෙනෙකු දිව්රුම් දුන් අතර, එහිදී කාදර් මස්තාන් මහතාට හින්දු කටයුතු, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම් සහ උතුරු පළාත් සංවර්ධන යන විෂයන් පැවරිණි. ඊයේ (14) එම ඇමැති ධුරය දරන ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් මහතා මාධ්‍යයට සඳහන් කර තිබුණේ කාදර් මස්තාන් මහතාට හින්දු කටයුතු විෂය අයත් නොවනු ඇති බවයි.

මාතෘකා