යුක්තිය ඉටුවීම

 ඡායාරූපය:

යුක්තිය ඉටුවීම

ඡායා [රංජිත් අසංක]

මාතෘකා

 
 
 
රටේ අපරාධ රැල්ල අඩු කිරීමට කළ යුත්තේ ?