ලකී ජයවර්ධනට, ජේ.සී.අලවතුවලට අලුතින් රාජ්‍ය ඇමතිකම්

 ඡායාරූපය:

ලකී ජයවර්ධනට, ජේ.සී.අලවතුවලට අලුතින් රාජ්‍ය ඇමතිකම්

නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන රාජ්‍ය ඇමතිවරයා වශයෙන් ලකී ජයවර්ධන මහතාද, ස්වදේශ කටයුතු රාජ්‍ය ඇමතිවරයා වශයෙන් ජේ.සී. අලවතුවල මහතාද ඊයේ (10) ජනාධිපතිවරයා ඉදිරියේදී දිවුරුම් දුන්හ.

ඊයේ පෙරවරුවේ ජනාධිපති කාර්යාලයේදී මෙම දිවුරුම්දීම් සිදු කෙරිණි. ලකී ජයවර්ධන මහතා මීට පෙර කඳුරට නව ගම්මාන, යටිතල පහසුකම් හා ප්‍රජා සංවර්ධන රාජ්‍ය ඇමතිවරයා වශයෙන් හා ජේ. සී. අලවතුවල මහතා ස්වදේශ කටයුතු නියෝජ්‍ය ඇමතිවරයා වශයෙන් කටයුතු කර තිබුණි.

[නිර්මාණී බණ්ඩාරනායක]

මාතෘකා