මැතිවරණ නීති උල්ලංඝන ගැන ජවිපෙන් කොමිසමට පෙත්සමක්

 ඡායාරූපය:

මැතිවරණ නීති උල්ලංඝන ගැන ජවිපෙන් කොමිසමට පෙත්සමක්

තොරතුරු කොමිසම පිහිටුවීමෙන් පසුව පසුගිය වසරෙහි අභියාචන 438ක් ලැබී ඇතැයි කොමිසමේ සභාපති මහින්ද ගම්මන්පිල ‘රැස’ට පැවසීය. එමෙන්ම අභියාචනා 218ක් දෝෂ සහ හරියාකාරව ඉදිරිපත් නොකිරීම නිසා විභාගයට ගත නොහැකි වී ඇත. විභාග කර අවසන් වූ  අභියාචන ගණන 220කි.  

තොරතුරු නිලධාරින් තොරතුරු ලබා නොදීමේ ගැටලුව විසඳෙමින් පවතින බවද තොරතුරු සංස්කෘතියක් ගොඩනැගෙමින් පවතින බවද සභාපතිවරයා පැවසීය. ශ්‍රී ලංකාවේ තොරතුරු පනත ලොව දැනට ක්‍රියාත්මක වන තොරතුරු පනත්වලින් තෙවැනි හොඳම පනත ලෙස පිළිගැනේ. 

[තිඹිරියාගම බණ්ඩාර]