ළමා අපයෝජන වැළැක්වීමට නව ප්‍රතිපත්තියක්

 ඡායාරූපය:

ළමා අපයෝජන වැළැක්වීමට නව ප්‍රතිපත්තියක්

ළමා අපයෝජන වැළැක්වීම සහ එවැනි අපයෝජනවලට ගොදුරු වූ ළමුන් ආරක්ෂා කිරීම හා ඔවුන්ට ප්‍රතිකාර කිරීම පිණිස ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් සකස් කිරීමේ කාර්යය ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියට පවරා තිබේ.
ඒ 1998 අංක 50 දරන ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරි පනත ප්‍රකාරව ය.

මේ වන විට ළමා ආරක්ෂාව පිළිබඳ ජාතික ප්‍රතිපත්තියේ කෙටුම්පත සඳහා මහජන අදහස් ලබාගෙන අවසන් අතර, ලැබුණු එම සියලු අදහස් හා යෝජනා සැලකිල්ලට ගනිමින් අවසන් කෙටුම්පත සැකසීමේ කටයුතු ආරම්භ කර ඇත. එම කටයුතු සිදුකිරීමේ කාර්යය අවබෝධතා ගිවිසුමකට අත්සන් කිරීම මගින්, ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියේ ආරම්භක සභාපති මෙන්ම ළමා මනෝවිද්‍යා ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රවීණ විශේෂඥයෙකුද වන මහාචාර්ය හරේන්ද්‍ර ද සිල්වා මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් යුත් කමිටුවකට භාර දී ඇත.

එම අවබෝධතා ගිවිසුම ප්‍රකාරව 2018 ජූනි මස 09 වන දිනට ප්‍රථම ළමා ආරක්ෂාව පිළිබඳ ජාතික ප්‍රතිපත්තියේ අවසන් කෙටුම්පත සකසා අවසන් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බවත්, එය අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතියට ඉදිරිපත් කිරීමට අපේක්ෂිත බවත් ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය පවසයි.

මේ අතර ළමයින් දේශපාලන කටයුතුවලට යොදා ගැනීමට එරෙහිව ළමා ආරක්ෂක පනතේ ඇති නීති දැඩි ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධයෙන්ද අවධානය යොමු කරන බව එම අධිකාරියේ සභාපතිනිය ‘රැස’ට පැවසුවාය.