උත්සව සමයට විශේෂ බස්රථ සේවාවක්

 ඡායාරූපය:

උත්සව සමයට විශේෂ බස්රථ සේවාවක්

උත්සව සමය ඉලක්ක කර ලබන 20 වැනිදා සිට විශේෂ බස්රථ සේවා ආරම්භ කරන බව ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය පවසයි.

එහි සභාපති රමාල් සිරිවර්ධන මහතා සඳහන් කළේ, එම බස් සේවය ජනවාරි 02 වැනිදා දක්වා ක්‍රියාත්මක බවයි. ඊට අමතරව උත්සව සමය වෙනුවෙන් ලබන 15 වැනිදා සිට කෙටි ගමන් සේවා බස්ද ක්‍රියාත්මක කෙරෙන බව ඔහු පැවසීය. එම බස් රථ මීගමුව, ජා-ඇල වෙන්නප්පුව ආදී ප්‍රදේශ ඉලක්ක කර ධාවනය කරයි.

මාතෘකා