2018 පළමු කාර්තුවේ ආදායම රුපියල් බිලියන 469ක්

 ඡායාරූපය:

2018 පළමු කාර්තුවේ ආදායම රුපියල් බිලියන 469ක්

මෙරට 2018 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුවේ ආදායම රුපියල් බිලියන 469ක් වන අතර එයින් සියයට 91ක් හෙවත් රුපියල් බිලියන 403ක් වියදම් ලෙස දරා ඇති බව මුදල් අමාත්‍යංශ වාර්තා පවසයි.

එම වාර්තාවට අනුව රුපියල් බිලියන 425ක් බදු මඟින්ද රුපියල් බිලියන 44ක් බදු නොවන මූලාශ්‍ර මඟින්ද ලැබී තිබේ.

2018 වසරේ පළමු කාර්තුව තුළ ක්‍රියාත්මකවූ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති 1,354ක් අතුරින් ව්‍යාපෘති 561ක් කාර්තුවේ ඉලක්කයෙන් සියයට 75කට වැඩි භෞතික ප්‍රගතියක් අත් කරගෙන ඇති අතර ව්‍යාපෘති 444ක භෞතික ප්‍රගතිය සියයට 25කට වඩා අඩු බව වාර්තා වී තිබේ.

මේ සම්බන්ධ සවිස්තර වාර්තාවක් මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා විසින් ඉදිරියේදී පාර්ලිමේන්තුව හමුවේ ඉදිරිපත් කිරීමටද නියමිත බව කැබිනට් තීරණ දැනුම් දීමේ ලියවිල්ලක සඳහන් වේ.

[දිනුක මලින්ද හේරත්]

මාතෘකා