වැඩවැරුමට එරෙහි මගී විරෝධය

 ඡායාරූපය:

වැඩවැරුමට එරෙහි මගී විරෝධය

ඡායා [සුදම් ගුණසිංහ]

මාතෘකා