මධ්‍යස්ථාන 2268කදී අධ්‍යාපන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ ) විභාගය

 ඡායාරූපය:

මධ්‍යස්ථාන 2268කදී අධ්‍යාපන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ ) විභාගය

 

අධ්‍යාපන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ ) විභාගය 2018 අද (06) ආරම්ඹ වූ අතර එය මධ්‍යස්ථාන 2268කදී පැවැත්වෙයි

මාතෘකා