නාගරික සංවර්ධන බල ප්‍රදේශයක් ලෙස වරාය නගරය ප්‍රකාශයට පත්කෙරේ

 ඡායාරූපය:

නාගරික සංවර්ධන බල ප්‍රදේශයක් ලෙස වරාය නගරය ප්‍රකාශයට පත්කෙරේ

කොළඹ වරාය නගරය නාගරික සංවර්ධන බල ප්‍රදේශයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කර තිබේ.

නාගරික සංවර්ධන පනතට අනුව අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මහතා කොළඹ වරාය නගරය නාගරික සංවර්ධන බල ප්‍රදේශයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කළේය. කොළඹ වරාය නගර භූමිය කොළඹ පරිපාලන දිස්ත්‍රික්කයට ඇතුළත් කිරීමේ යෝජනාව පසුගියදා පාර්ලිමේන්තුවේදී සම්මත විය. ඊට සමගාමීව අමාත්‍යවරයා මෙම පියවර ගෙන ඇති අතර ඒ අනුව ඉදිරියේදී කොළඹ වරාය නගරයේ සංවර්ධන කටයුතු නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ නීති රෙගුලාසි සහ අධීක්ෂණය යටතේ සිදු කෙරේ.

 


ජනප්‍රිය ලිපි