එක අත්තේ

 ඡායාරූපය:

එක අත්තේ

ඡායා [සුදම් ගුණසිංහ]

මාතෘකා