ජීවිතය අහිමි කළ නොහැක

 ඡායාරූපය:

ජීවිතය අහිමි කළ නොහැක

ඡායා [සුදම් ගුණසිිංහ]

මාතෘකා