කටුවාපිටිය

 ඡායාරූපය:

කටුවාපිටිය

ඡායා [රුක්මල් ගමගේ]

මාතෘකා