යෞවනය

 ඡායාරූපය:

යෞවනය

ඡායා[ශාන් රූපස්සර]

මාතෘකා