කථානායක කරු ජයසූරිය මහතා ශාසන කීර්ති ශ්‍රී දේශාභිමානි ගෞරව සම්මානයෙන් පිදුම් ලබයි

 ඡායාරූපය:

කථානායක කරු ජයසූරිය මහතා ශාසන කීර්ති ශ්‍රී දේශාභිමානි ගෞරව සම්මානයෙන් පිදුම් ලබයි

මාතෘකා