ගිනිගත් හදවත

 ඡායාරූපය:

ගිනිගත් හදවත

වසර 850ක් පමණ පැරණි ප්‍රංශයේ නොට්‍රඩාම් දේවස්ථානයේ පෙරේදා (15) ඇති වූ ගින්නකින් එහි වහලය සහ මුදුනත පිහිටි පිරමීඩාකාර කොටස විනාශ විය.

මාතෘකා