දාහය

 ඡායාරූපය:

දාහය

ඡායා [සුදම් ගුණසිංහ]

මාතෘකා