ඩැහැගැනීම

 ඡායාරූපය:

ඩැහැගැනීම

ඡායා [මොහොමඩ් මුජීබ්]

මාතෘකා