වන්දනාව

 ඡායාරූපය:

වන්දනාව

ඡායා [සුදම් ගුණසිංහ]

මාතෘකා