නව ශිෂ්ටාචාරයකට....

 ඡායාරූපය:

නව ශිෂ්ටාචාරයකට....

මොරගහකන්ද - කළුගඟ ජලාශ ව්‍යාපෘතියේ, ජලය පිරෙමින් පවතින කළුගඟ ජලාශයට යටවෙන ලග්ගල මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය. 

ඡායා [සුදම් ගුණසිංහ]  

මාතෘකා