තීන්දුවට උපහාර

 ඡායාරූපය:

තීන්දුවට උපහාර

ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා පසුගියදා ගත් දේශපාලන තීන්දුවට උපහාර වශයෙන් මාතලේ ගිරින්ද පිටියේ පදිංචි කැටයම් ශිල්පී ආර්. ජී. පතිරත්න මහතා විසින් නිම කරන ලද කලාත්මක කැටයම් නිර්මාණය ජනාධිපතිවරයා වෙත පසුගිය 1වැනිදා සවස ජනාධිපති කාර්යාලයේදී පිරිනැමූ අවස්ථාව.

මාතෘකා