මාරුව

 ඡායාරූපය:

මාරුව

ඡායා [කසුන් උයන්හේවා]

මාතෘකා