හය හතර

 ඡායාරූපය:

හය හතර

ඡායා [සුදම් ගුණසිංහ]

මාතෘකා