බහුතරය

 ඡායාරූපය:

බහුතරය

ඡායා [සුදම් ගුණසිංහ]

මාතෘකා