ජනාධිපතිවරණ ඉතිහාසයේ මහනුවර බලය කාටද?

 ඡායාරූපය:

ජනාධිපතිවරණ ඉතිහාසයේ මහනුවර බලය කාටද?

 

ශ්‍රී ලංකාව තුළ පැවැත්වෙන ඕනෑම ජාතික මැතිවරණයකදී මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රතිඵලය දෙස කාගේත් අවධානය යොමු වෙනවා. අතීතයේ සිටම එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ බලකොටුවක් වුණු මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය මෙතෙක් පැවැති ජනාධිපතිවරණ හතෙන් 4කදීම ජයග්‍රහණය කළේ ඔවුන්ගේ පාර්ශ්වයයි.

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයට අයත්වන ආසන

1976 නොයෙල් තිත්තවැල්ල කොමිසමේ සීමා නිර්ණයෙන් පසුව මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය ආසන 13කට බෙදී ගියේ පහත ආකාරයටයි.

1) ගලගෙදර 2) හාරිස්පත්තුව

3) පාතදුම්බර 4) උඩුදුම්බර

5) තෙල්දෙණිය 6) කුණ්ඩසාලේ

7) හේවාහැට 8) සෙංකඩගල

9) මහනුවර 10) යටිනුවර

11) උඩුනුවර 12) ගම්පල

13) නාවලපිටිය

ගලගෙදර ආසනය

1931 වසරේ සිට පැවැති ගලගෙදර ආසනය 1947දී අහෝසි වී ගියේ එය ඈඳමින් බිහිවුණු කඩුගන්නාව බහු මන්ත්‍රී ආසනය නිසායි. නමුත්, 1959 වසරේදී වෝල්ටර් තල්ගොඩපිටිය කොමිසමෙන් සිදුකළ සීමා නිර්ණයෙන් පසුව ගලගෙදර ආසනය යළි පිහිටුවනු ලැබුවා. 1982 සහ 1988 ජනාධිපතිවරණවලදී එක්සත් ජාතික පක්ෂය නියෝජනය කළ අපේක්ෂකයන් ජයග්‍රහණය කළ මෙම ආසනය ඉන්පසුව එක්සත් ජාතික පක්ෂය ප්‍රමුඛ පිලට ජයග්‍රහණය කිරීමට හැකි වුණේ 2005 ජනාධිපතිවරණයේදී පමණයි. ඒ අනුව මෙතෙක් පැවැති ජනාධිපතිවරණ හතෙන් 4කදීම ගලගෙදර ආසනය ජයග්‍රහණය කර තිබෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ප්‍රමුඛ පිලයි.

හාරිස්පත්තුව ආසනය

1959දී කඩුගන්නාව බහු මන්ත්‍රී ආසනයෙන් කොටසක් වෙන්වී අකුරණ නම් බහු මන්ත්‍රී ආසනය නිර්මාණය වුණා. එලෙස නිර්මාණය වුණු අකුරණ බහු මන්ත්‍රී ආසනය 1976 වසරේ සීමා නිර්ණයෙන් පසුව හාරිස්පත්තුව ලෙසින් හැඳින්නුවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය ප්‍රමුඛ පිලට වඩාත් වාසිදායක ආසනයක් වන හාරිස්පත්තුව ඔවුන් පරාජය වී ඇත්තේ 1994 සහ 2010 ජනාධිපතිවරණවලදී පමණයි. එම අවස්ථාවලදී හාරිස්පත්තුව ආසනය එක්සත් ජාතික පක්ෂය ප්‍රමුඛ පිලට අහිමි වුණේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ප්‍රමුඛ පිලේ අපේක්ෂකයා වටා විශාල ජනරැල්ලක් නිර්මාණය වී තිබුණු නිසායි.

පාතදුම්බර ආසනය

1947දී දුම්බර ආසනයෙන් කොටසක් කැඩී වත්තේගම නම් ආසනය නිර්මාණය වුණා. එලෙස නිර්මාණය වුණු වත්තේගම ආසනය 1976 වසරේ සීමා නිර්ණයෙන් පසුව පාතදුම්බර ලෙසින් හැඳින්නුවා. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ප්‍රමුඛ පිලේ ජනාධිපති අපේක්ෂකයන් විශිෂ්ට ලෙසින් ජයග්‍රහණය කළ 1994, 1999, සහ 2010 ජනාධිපතිවරණවලදී පාතදුම්බර ආසනය ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ප්‍රමුඛ පිල ජයග්‍රහණය කළත් ඉතිරි ජනාධිපතිවරණ 4දී ආසනය ජයග්‍රහණය කළේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය ප්‍රමුඛ පිලයි.

උඩුදුම්බර ආසනය

1947දී දුම්බර ආසනයෙන් කොටසක් කැඩී මිනිපේ නමින් ආසනයක් නිර්මාණය වුණා. එලෙස නිර්මාණය වුණු මිනිපේ ආසනය 1976 වසරේ සීමා නිර්ණයෙන් පසුව හැඳින්නුවේ උඩුදුම්බර ලෙසින්. මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ ඇති ආසන අතුරින් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ප්‍රමුඛ පිලට තරමක් වාසිදායක එකක් වන උඩුදුම්බර ආසනය ඔවුන් පරාජයට පත් වුණේ 1982 සහ 2005 ජනාධිපතිවරණවලදී පමණයි.

තෙල්දෙණිය ආසනය

1959දී මිනිපේ ආසනයෙන් කොටසක් කැඩී තෙල්දෙණිය ආසනය නිර්මාණය වුණා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය ප්‍රමුඛ පිලට වඩාත් වාසිදායක වුණු තෙල්දෙණිය ආසනය ඔවුන් 1982, 1988, 2005 සහ 2015 වසරවල පැවැති ජනාධිපතිවරණවලදී ජයග්‍රහණය කළා.

කුණ්ඩසාලේ ආසනය

1959 වසරේදී සිදුවුණු සීමා නිර්ණයෙන් පසුව වත්තේගම ආසනයෙන් කොටසක් කැඩී කුණ්ඩසාලේ ආසනය නිර්මාණය වුණා. තෙල්දෙණිය ආසනය මෙන්ම කුණ්ඩසාලේ ආසනයත් 1982, 1988, 2005 සහ 2015 වසරවල පැවැති ජනාධිපතිවරණවලදී එක්සත් ජාතික පක්ෂය ප්‍රමුඛ පිල ජයග්‍රහණය කළා.

හේවාහැට ආසනය

1947දී මහනුවර ආසනයෙන් කොටසක් වෙන්වී ගලහ ආසනය නිර්මාණය වුණා. එලෙස නිර්මාණය වුණු ගලහ ආසනය 1959 සීමා නිර්ණයෙන් පසුව හේවාහැට ලෙසින් හඳුන්වනු ලැබුවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයට වාසිදායක වුණු හේවාහැට ආසනය ඔවුන් පරාජයට පත් වුණේ 1994, 1999 සහ 2010 ජනාධිපතිවරණවලදී පමණයි. ඉන් 1999 ජනාධිපතිවරණයේදී එක්සත් ජාතික පක්ෂය නියෝජනය කළ රනිල් වික්‍රමසිංහ හේවාහැට ආසනය ඡන්ද 92කින් පමණක් පරාජය වුණු බව මෙහිදී විශේෂයෙන් සිහිපත් කළ යුතුයි.

සෙංකඩගල ආසනය

1959දී මහනුවර ආසනයෙන් කොටසක් කැඩී සෙංකඩගල ආසනය නිර්මාණය වුණා. අතීතයේ සිටම එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ බලකොටුවක් බවට පත්ව තිබුණු සෙංකඩගල ආසනය ඔවුන් පරාජයට පත්වුණේ 1994 සහ 2010 වසරවල පැවැති ජනාධිපතිවරණවලදී පමණයි.

මහනුවර ආසනය

1931 වසරේ සිටම පැවැති මහනුවර ආසනය දිස්ත්‍රික්කය තුළ ඇති ආසන 13 අතුරින් එක්සත් ජාතික පක්ෂයට වඩාත්ම වාසිදායක ආසනයයි. 1994 වසරේදී පමණක් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ප්‍රමුඛ පිල ජයග්‍රහණය කළ මහනුවර ආසනය ඉතිරි ජනාධිපතිවරණ 6දීම ජයග්‍රහණය කළේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය ප්‍රමුඛ පිලයි.

යටිනුවර ආසනය

1959 වසරේ සිදු වුණු සීමා නිර්ණයේදී කඩුගන්නාව බහු ආසනයෙන් කොටසක් වෙන්වී යටිනුවර ආසනය නිර්මාණය වුණා. මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ ඇති ආසන අතුරින් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ප්‍රමුඛ පිලට තරමක් වාසිදායක එකක් වුණු මෙය 1988, 1994, 1999 සහ 2010 ජනාධිපතිවරණවලදී ජයග්‍රහණය කිරීමට ඔවුන්ට හැකියාව ලැබුණා. එසේම 1982 ජනාධිපතිවරණයේදී ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයෙන් ඉදිරිපත් වුණු හෙක්ටර් කොබ්බෑකඩුව නියෝජනය කළේ යටිනුවර ආසනයයි.

උඩුනුවර ආසනය

1959දී ගම්‍පල ආසනයෙන් කොටසක් වෙන් වී උඩුනුවර ආසනය නිර්මාණය වුණා. අතීතයේ සිටම එක්සත් ජාතික පක්ෂයට හිතකර ආසනයක් වුණු උඩුනුවර ඔවුන් පරාජයට පත් වුණේ 1994, 1999 සහ 2010 වසරවල පැවති ජනාධිපතිවරණවල දී පමණ යි. එක්සත් ජාතික පක්ෂය නියෝජනය කළ ජනාධිපතිවරයෙකු වුණු ඩී. බී. විජේතුංග උඩුනුවර ආසනය නියෝජනය කරමින් පාර්ලිමේන්තුවට පිවිසි බවත් මෙහි දී සිහිපත් කළ යුතු යි.

ගම්පල ආසනය

1931 වසරේ සිටම පැවැති ගම්පල ආසනය එක්සත් ජාතික පක්ෂයට වාසිදායක ආසනයක්. ඔවුන් එම ආසනය පරාජයට පත් වුණේ 1994, 1999 සහ 2010 වසරවල පැවැති ජනාධිපතිවරණවලදී පමණයි. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ප්‍රමුඛ පිලෙන් පත්වූ අගමැතිවරයකු වුණු දි.මු. ජයරත්න නියෝජනය කළේ ගම්පල ආසනයයි.

නාවලපිටිය ආසනය

1947දී හැටන් ආසනයෙන් කොටසක් වෙන්වී නාවලපිටිය ආසනය නිර්මාණය වුණා. ගම්පල ආසනය මෙන්ම මෙම ආසනයත් 1982, 1988, 2005 සහ 2015 ජනාධිපතිවරණවලදී ජයග්‍රහණය කර තිබෙන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය ප්‍රමුඛ පිල‍යි.

ජනාධිපතිවරණවලදී මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ ඉරණම විසඳුණු අයුරු

1982 වසරේ සිට මේ දක්වා පැවැති ජනාධිපතිවරණ 7න් 4කදී මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය ජයග්‍රහණය කිරීමට සමත් වුණේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය ප්‍රමුඛ පිලයි. 1994 සහ 1999 ජනාධිපතිවරණවලදී මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය ජයග්‍රහණය කළ චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක, මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය දෙවරක් ජයග්‍රහණය කළ එකම අපේක්ෂකයා බවට පත් වුණා.

1982 ජනාධිපතිවරණය

මෙම ජනාධිපතිවරණය සඳහා එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් ජේ.ආර්. ජයවර්ධන තරග කරන විට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයෙන් හෙක්ටර් කොබ්බෑකඩුව තරග බිමට පිවිසුණා. එවර ජනාධිපතිවරණයේදී ආසන 13ම පහසුවෙන් ජයග්‍රහණය කළ ජේ.ආර්. ජයවර්ධන මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය ජයග්‍රහණය කළේ වැඩි ඡන්ද 110,974කින්. ලංකා ඉතිහාසය තුළ පැවැත්වුණු ජනාධිපතිවරණ 7දී මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය ඡන්ද ලක්ෂයකට අධික ප්‍රමාණයකින් ජයග්‍රහණය කළ එකම අපේක්ෂකයා වන්නේ ජේ.ආර්. ජයවර්ධනයි.

ජේ.ආර්. ජයවර්ධන - ඡන්ද 289,621 (59.80%)

හෙක්ටර් කොබ්බෑකඩුව - ඡන්ද 178,647 (36.89%)

1988ජනාධිපතිවරණය

1988 වසරේ පැවැති ජනාධිපතිවරණයේදී එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් රණසිංහ ප්‍රේමදාස තරග වදින විට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය යටතේ තරග වැදුණේ සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායකයි. එවර ජනාධිපතිවරණයේදී ආසන 13න් 11ක් ජයග්‍රහණය කළ රණසිංහ ප්‍රේමදාස දිස්ත්‍රික්කය ජයග්‍රහණය කළේ වැඩි ඡන්ද 47,937කින්.

රණසිංහ ප්‍රේමදාස - ඡන්ද 234,124 (54.88%)

සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක - ඡන්ද 186,187 (43.65%)

1994ජනාධිපතිවරණය

1994 ජනාධිපතිවරණය සඳහා පොදුජන එක්සත් පෙරමුණෙන් (ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ප්‍රමුඛ පිල) චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක ඉදිරිපත් වන විට එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් ඉදිරිපත් වුණේ ශ්‍රීමතී දිසානායකයි. එවර චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ ආසන 13ම පහසුවෙන් ජයගත් නිසා දිස්ත්‍රික්කය ජයග්‍රහණය කළේ වැඩි ඡන්ද 84,491කින්.

චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක - ඡන්ද 320,110 (56.60%)

ශ්‍රීමතී දිසානායක - ඡන්ද 235,519 (41.70%)

1999 ජනාධිපතිවරණය

1999 ජනාධිපතිවරණයේදී පොදුජන එක්සත් පෙරමුණෙන් චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක තරග වදින විට එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් තරග වැදුණේ රනිල් වික්‍රමසිංහයි. එවර චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ ආසන 10ක් ජයග්‍රහණය කළ නිසා දිස්ත්‍රික්කය ජයග්‍රහණය කළේ එතරම් අපහසුවකින් තොරවයි.

චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක - ඡන්ද 308,187 (50.29%)

රනිල් වික්‍රමසිංහ - ඡන්ද 276,360 (45.10%)

2005ජනාධිපතිවරණය

2005 ජනාධිපතිවරණයේදී එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයෙන් (ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයය ප්‍රමුඛ පිල) මහින්ද රාජපක්ෂ තරග වදින විට එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් තරග වැදුණේ රනිල් වික්‍රමසිංහයි. එවර රනිල් වික්‍රමසිංහ ආසන 13ම ජයග්‍රහණය කළ නිසා වැඩි ඡන්ද 72,478කින් මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය ජයග්‍රහණය කළා.

රනිල් වික්‍රමසිංහ - ඡන්ද 387,150 (54.33%)

මහින්ද රාජපක්ෂ - ඡන්ද 315,672 (44.30%)

2010ජනාධිපතිවරණය

2010 ජනාධිපතිවරණයේදී එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයෙන් මහින්ද රාජපක්ෂ තරග වදින විට නව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණෙන් (එක්සත් ජාතික පක්ෂය ප්‍රමුඛ පිල) තරග වැදුණේ සරත් ෆොන්සේකායි. එවර මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ ආසන 13න් 12ක් ජයග්‍රහණය කළ මහින්ද රාජපක්ෂ, වැඩි ඡන්ද 77,144කින් දිස්ත්‍රික්කය ජයග්‍රහණය කිරීමට සමත් වුණා.

මහින්ද රාජපක්ෂ - ඡන්ද 406,636 (54.16%)

සරත් ෆොන්සේකා - ඡන්ද 329,492 (43.89%)

2015ජනාධිපතිවරණය

2015 ජනාධිපතිවරණයේදී එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයෙන් මහින්ද රාජපක්ෂ තරග වදින විට නව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණෙන් තරග වැදුණේ, මෛත්‍රීපාල සිරිසේනයි. එහිදී මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ආසන 11ක් ජයග්‍රහණය කරන විට මහින්ද රාජපක්ෂ ජයග්‍රහණය කළේ ආසන 2ක් පමණයි. එම නිසාම දිස්ත්‍රික්කය පහසුවෙන්ම ජයග්‍රහණය කළේ මෛත්‍රීපාල සිරිසේනයි.

මෛත්‍රීපාල සිරිසේන - ඡන්ද 466,994 (54.56%)

මහින්ද රාජපක්ෂ - ඡන්ද 378,585 (44.23%)

මූලාශ්‍රය - ජනාධිපතිවරණ ප්‍රතිඵල 1982 - 2015 ( ශ්‍රී ලංකා මැතිවරණ දෙපාර්තමේන්තුව)

 

ලිපියේ අයිතිය roar සතුයි.

 

[නදුන් ලියනගෙදර]

මාතෘකා