කැබිනට් ඇමැතිවරු 14ක් දිවුරුම් දෙති

 ඡායාරූපය:

කැබිනට් ඇමැතිවරු 14ක් දිවුරුම් දෙති

අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ නව රජයේ අමාත්‍ය ධුර 14ක් සඳහා අමාත්‍යවරුන් පසුගියදා (29) ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ඉදිරියේ දිවුරුම් දුන්හ.

ඒ අනුව මුදල් හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යවරයා ලෙස අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාද, සිවිල් හා ගුවන් සේවා අමාත්‍ය ලෙස නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතාද, විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය ලෙස සරත් අමුණුගම මහතාද, කෘෂිකර්ම කටයුතු අමාත්‍යවරයා ලෙස මහින්ද අමරවීර මහතා සහ වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්‍යවරයා ලෙස මහින්ද සමරසිංහ මහතාද දිවුරුම් දුන්හ.

එසේම රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා විදුලි බල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍යවරයා ලෙස සහ ආචාර්ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා අධ්‍යාපන හා උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා ලෙසද ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන සහ ග්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යවරයා ලෙස විජිත් විජයමුණි සොයිසා මහතාද, පළාත් සභා පළාත් පාලන සහ ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා ලෙස ෆයිසර් මුස්තාෆා මහතා, පුනුරුත්ථාපන නැවත පදිංචි කිරීම උතුරු සංවර්ධන සහ හින්දු ආගමික කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යවරයා ලෙස ඩග්ලස් දේවානන්ද මහතා, උඩරට නව ගම්මාන යටිතල පහසුකම් සහ ප්‍රජා සංවර්ධන අමාත්‍යවරයා ලෙස ආරුමුගම් තොණ්ඩමන් මහතාද දිවුරුම් දුන්හ.

වසන්ත සේනානායක මහතා සංචාරක සහ වනජීවි අමාත්‍යවරයා ලෙසත්, වඩිවෙල් සුරේෂ් මහතා වැවිලි කර්මාන්ත රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙසත් ආනන්ද අලූත්ගමගේ මහතා සංචාරක සහ වනජීවි නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙසත් එහිදී දිවුරුම් දුන්හ.

මාතෘකා