ශ්‍රී ලන්කන් ගුවන් සේවයට නව අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයක් රංජිත් ප්‍රනාන්දු සභාපති ධුරයට

 ඡායාරූපය:

ශ්‍රී ලන්කන් ගුවන් සේවයට නව අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයක් රංජිත් ප්‍රනාන්දු සභාපති ධුරයට


ශ්‍රී ලන්කන් ගුවන් සමාගමේ නව අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය ඊයේ (02) දින පත් කෙරිණි.   ඒ අනුව සමාගමේ නව සභාපතිවරයා වශයෙන් රංජිත් ප්‍රනාන්දු මහතා පත්ව සිටී.   
මීට අමතරව ශ්‍රී ලන්කන් අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල නව සාමාජිකයින් වශයෙන් මනෝ තිත්තවැල්ල, ආචාර්ය රොහාන් පෙරේරා, සුසන්ත කටුගම්පල සහ එයාර් මාෂල් කපිල ජයම්පති යනාදීහු පත් වූහ. 

මාතෘකා