රාවණා

 ඡායාරූපය:

රාවණා

උකුලට අරන් මඩ ගෑවුණ වැහි මල්ල
පහළට දුවන හැටි මගෙ රාවණ කෙල්ල

[දිනූ රාජගුරු]

ඡායා [අන්තර්ජාලයෙනි]

මාතෘකා