චක්‍රය

 ඡායාරූපය:

චක්‍රය

ඡායා [සුදම් ගුණසිංහ]

මාතෘකා