සතුට

 ඡායාරූපය:

සතුට

ලොව ඒක පුද්ගල ආදායම අඩුම රට ලෙස සැලකෙන මධ්‍යම අප්‍රිකානු ජනරජයේ සාම සාධක සේවයේ නියුතු ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ 4 වැනි පියාසර බළගනයට අයත් නිලධාරීහු එරට බ්‍රියා ප්‍රදේශයේ දරුවන්ට තෑගි රැගෙන ගියහ.

ඡායාරූප අනුග්‍රහය - ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ මාධ්‍ය අංශය

මාතෘකා