ලෝකය

 ඡායාරූපය:

ලෝකය

ඡායා [සුදම් ගුණසිංහ]

මාතෘකා