වියමන

 ඡායාරූපය:

වියමන

ඡායා[ධම්මික හීන්පැල්ල]

මාතෘකා