තනතුරු

 ඡායාරූපය:

තනතුරු

ඡායා [විමල් කරුණාතිලක]

මාතෘකා